Winactie – voorwaarden voor deelname

WINACTIE      PRIJZEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME WINACTIE “FISCHE SIND FREUNDE”-SHIRT GAAT DE WERELD ROND

1. Organisator:
Organisator van de winactie is Dennerle GmbH gevestigd in de Kroepper Str. 17 in 66957 Vinningen.

2. In aanmerking komende deelnemers:
In aanmerking komende deelnemers zijn natuurlijke personen die in Duitsland wonen en op het moment van deelname minimaal 14 jaar oud zijn.

De medewerkers van Dennerle GmbH zijn van deelname uitgesloten.

3. Deelname:
De deelname aan de winactie is gratis.

Deelname volgt door het sturen van een foto naar de Duitstalige fanpagina van Dennerle GmbH.

Daarvoor moet in de periode van 07-07-2014 tot 14-12-2014 minimaal een foto met het gewenste thema geplaatst worden. Elke foto neemt deel aan de latere verloting van de prijzen. Het lot beslist. Iedere winnaar wordt van verdere deelname uitgesloten, zodat er telkens slechts een prijs aan een deelnemer gegeven wordt. De winnaars worden door ons via de betreffende winnaarspost over de succesvolle deelname geïnformeerd.

Aan de deelname aan de winactie is geen verplichting verbonden om bepaalde prestaties af te nemen of akkoord te gaan met reclamecampagnes.

Door toestemming voor deelname aan de verloting verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de regels van de winactie.

4. Periode:
De periode voor deelname begint op 07-07-2014 en eindigt op 14-12-2014 om 23:59 uur.

5. Bepalen van de winnaar(s):

De winnaars worden bepaald door een loting, waarbij de 20 winnaars getrokken worden.

6. Bericht naar de winnaar(s):De winnaar krijgt schriftelijk bericht via commentaar onder de winnende foto en/of door een persoonlijk bericht via het Facebookkanaal van een medewerker van Dennerle GmbH.

Vanaf het moment van berichtgeving aan de winnaar begint een periode van tien dagen, waarin de winnaar Dennerle GmbH in de vorm van een antwoordmail zijn postadres voor het versturen van de prijs mee kan delen.

7. Prijzen:

Contante betaling van de prijs is uitgesloten. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op het ontvangen van een in het kader van deze actie uitgeloofde prijs.

8. Publicatie:
De deelnemers aan de winactie verlenen hun uitdrukkelijke toestemming, dat Dennerle GmbH ze in het kader van de winactie op de Facebook-fanpagina als winnaar bekend mag maken met hun Facebook-profielnaam.

9. Het omgaan met persoonsgebonden gegevens:
In het kader van de verloting worden geen persoonsgebonden gegevens van de deelnemer verzameld. Een uitzondering vormen de adresgegevens voor het versturen van de prijs. Deze gegevens worden vanzelfsprekend niet aan derden verstrekt.

De deelnemers hebben altijd de mogelijkheid, hun persoonsgebonden gegevens te blokkeren of te laten wissen. Een uitzondering hierop vormen uitsluitend de gegevens, die Dennerle GmbH wettelijk verplicht is om te bewaren.

10. Gedragsregels
Dennerle GmbH heeft het recht, deelnemers aan de winactie uit te sluiten, die de deelname manipuleren resp. dit proberen en/of de spelregels overtreden.

De deelnemer draagt zelf de verantwoording voor de door hem geposte foto. Door deze post te plaatsen bevestigt hij, dat hij alle rechten voor deze tekst bezit en dat er geen auteursrechten geschonden zijn.

Gaat het bij de foto's om een strafrechtelijk relevante inhoud, pornografische, racistische, discriminerende, volksopruiende, geweld verheerlijkende of bagatelliserende of andere tegen de bedrijfsprincipes van Dennerle of van de Duitse wetten ingaande elementen, dan is Dennerle GmbH gerechtigd, deze inhoud direct van Dennerle winactiekanalen te wissen.

11. Beëindigingsmogelijkheden
Dennerle GmbH behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden zonder aankondiging vooraf de winactie te kunnen onderbreken of te beëindigen. Dit geldt met name, wanneer de winactie niet volgens plan verlopen kan, bijvoorbeeld bij fouten in de soft- en/of hardware en/of om andere technische en/of wettelijke redenen, die het regulier en deugdelijk uitvoeren van de winactie beïnvloeden.

12. Aansprakelijkheid
Dennerle GmbH wordt met het overhandigen van de prijs van alle verplichtingen ontdaan, indien dit niet al door deze regelingen op een vroeger tijdstip het geval is.

DDennerle GmbH is alleen aansprakelijk voor schade, die door Dennerle GmbH of een van zijn agenten opzettelijk of met grove nalatigheid of door het verzaken van kardinale plichten werd veroorzaakt. Dit geldt niet voor schade door schending van leven, lichaam en/of gezondheid.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt met name voor schade door fouten, vertragingen of onderbrekingen bij het versturen van data, o.a. bij storingen van de technische systemen of van de service, onjuiste inhoud, verlies of wissen van gegevens, virussen.

13. De verantwoordelijke
Alle vragen, opmerkingen of bezwaren over de verloting dienen uitsluitend aan Dennerle GmbH en niet aan Facebook gericht te worden. De winactie staat niet in verbinding met Facebook en wordt op geen enkele wijze door Facebook gesponsord, ondersteund of georganiseerd. Dennerle GmbH ontheft Facebook van alle aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot de winactie.

14. Overige:
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De winactie valt uitsluitend onder de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland.

Mochten enkele van deze bepalingen ongeldig zijn, dan blijft de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden daarvan onverlet.

Stand: juli 2014

Winactie      Prijzen

...